1-07-2018


§ 1. Postanowienia ogólne
 
1. Sklep internetowy działający pod adresem  www.sklep.blissdesign.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność: ALLERS GRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce przy ul. Różanej 54A/14, (kod pocztowy 32-020), NIP: 6832088155, REGON: 363438287, KRS: 0000595797, Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, Kapitał zakładowy: 5.000 zł.
Adres dla doręczeń dla Sklepu internetowego jest: ALLERS GRUPA Spółka z o.o. ul. Makowa 1, Kraków.

 
2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta, a także zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.
 
3. Klienci mogą każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych   www.sklep.blissdesign.pl , w tym również pobrać treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego lub sporządzić jego wydruk.
 
4. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 
5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach     www.sklep.blissdesign.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).
 
§ 2. Składanie i realizacja zamówień
 
1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową    www.sklep.blissdesign.pl . Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 
2. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 
3. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga uprzedniej rejestracji. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane do logowania: adres email oraz hasło, a następnie także imię i nazwisko, kontaktowy numer telefonu oraz adres dostawy. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu rejestracji a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.
 
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zalogowanie się na stronie internetowej Sklepu, wybór rodzaju i liczby produktów, kliknięcie ikony ”kupuję - dodaj do koszyka”, wybór sposobu dostawy i płatności, a następnie zatwierdzenie zamówienia.
 
5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art.  66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 
6. Po złożeniu kompletnego i prawidłowego zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy.
 

§ 3. Ceny i płatność
 
1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.
 
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej Sklepu.
 
3. Podane na stronach Sklepu ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronie internetowej Sklepu oraz w toku procedury składania zamówienia. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia.
 
4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w jeden z poniższych sposobów:
przelewem na rachunek bankowy Sklepu;
gotówką przy odbiorze osobistym przy zamówieniach o wartość nie przekraczającej 2000 zł brutto.
 
5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.
 
§ 4. Dostawa
 
1. Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są na podany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej lub mogą być odebrane osobiście w siedzibie Sklepu, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
 
2. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z jego dostawą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy ustalane są indywidualnie.
 
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni od dnia otrzymania zamówienia, lub dokonania płatności w przypadku wyboru płatności na konto. Produkty oznaczone „na zamówienie” mają określony czas realizacji koło charakterystyki produktu.
 
4. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien w obecności dostawcy dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany produkt. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki wskazana jest odmowa jej odbioru i spisanie w obecności kuriera protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.
 

§ 5. Reklamacje konsumenckie
 
1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w Sklepie zgodnie z przepisami art. 556 i następne Kodeksu cywilnego. Regulacja zawarta w tej części Regulamin nie ma zastosowania do przedsiębiorców dokonujących zakupu w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, którym przysługują ogólne uprawnienia z Kodeksu cywilnego, w tym zwłaszcza z tytułu rękojmi.
 
2. Sklep odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 
4. Kupujący traci uprawnienia wymienione w poprzednim ustępie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 
 
5. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.
 
6. Reklamacji dokonuje się poprzez odesłanie towaru na adres Sklepu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.
 
7. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

§ 6. Odstąpienie od umowy
 
1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres:. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na wskazany w § ust. 1 Regulaminu adres Sklepu, przed upływem wspomnianego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.
 
2. Konsumentowi, w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w następujących przypadkach:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
11) o prenumeratę;
12) zawartej na drodze aukcji publicznej;
13) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
14) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. Sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Konsumenta tylko w przypadku otrzymania przez niego towaru wadliwego. Koszty takiej wysyłki pokrywa Sprzedawca, a jej wartość określona jest przez cennik usług powszechnych Poczty Polskiej w obrocie krajowym i zagranicznym i wynosi do 30. zł. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
1) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu numeru konta podanego przez Konsumenta przy składaniu reklamacji.
2) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
3) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.


§ 7. Ochrona danych osobowych
 
1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, to jest w szczególności zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzenie, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest właściciel Sklepu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest jedna z poniższych przesłanek:
a) udzielona zgoda;
b) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora, w tym udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
 
5. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia składanych zamówień.
 
6. Klientom przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) sprostowania danych, 
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
f) przeniesienia Państwa danych osobowych.

 
7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, kontaktując się ze Sklepem pisemnie lub elektronicznie (email).
 
9. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje na ten temat polityki stosowania plików cookies znajdują się na stronie    www.sklep.blissdesign.pl
 
§ 8. Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
 
2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.sklep.blissdesign.pl . Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich złożenia, zaakceptowanego przez Klienta.